Ubezpieczenie OC

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na osobie, jak również zniszczenie mienia. OC jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą (przede wszystkim w UE).

 

OC jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Warunki tego ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003.124, poz.1152 z pózn. zmianami).

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres roku (12 miesięcy). Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa w/w ustawa.

 


 

Korzyści

Jesteś kierowcą. Nie pozwól, aby wypadek komunikacyjny zachwiał Twoją stabilnością finansową.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia Ci ochronę w przypadku szkód, wyrządzonych innym osobom. Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124, poz.1152 z późn. zmianami).

 


 

Do kogo

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124, poz.1152 z późn. zmianami).

 

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie AC MTU jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni Ubezpieczonego przed stratą finansową w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z osobami

Więcej

Ubezpieczenie mienia

Mieszkanie, dom jednorodzinny oraz garaż wolnostojący są chronione na wypadek zniszczenia lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych.

Więcej